Artikel I.      Locatie: Bij Piet thuis               Datu 8 maart 2022 
Tijd: 14 uur
Verslag Algemene Ledenvergadering 

1.      Opening                                                                                                                                                Piet Otto opent de vergadering om even over 9 uur met een woord van welkom aan de 30 aanwezige leden. En wenst hen een gezellig biljartjaar toe.                                                                                      De presentielijst ontbreekt, maar het bestuur ziet het nut ervan eigenlijk niet.

2.      Mededelingen/ingekomen stukken.

Wij hebben overlijdensberichten ontvangen van de heren:                                                                Ton Broersen (87), Siem Kops (79) en Jan IJpelaan (84).                                                                   Staande de vergadering worden deze leden herdacht met een minuut stilte.                                                                                In 2022 waren er ook 10 nieuwe leden. Wij heten de volgende heren welkom in onze club: Jan Mulder, Frans Zentveldt, Jan Leermakers, Rens Bal, Han van Wittmarschen,                   Bram Wouters, Arie Ruiter, Frans Vendel, Jaap van Nes, Wim van Zalen.

3.      Notulen vergadering van: 5 feb 2022. Deze zijn eerder toegestuurd en er is daarop geen commentaar ontvangen.

4.      Verslag secretaris. Geen commentaar.

5.      Verslag penningmeester. Geen commentaar.

6.      Verslag kascommissie.                                                                                                                    Bonnie Ruiter en Jaap van Nes hebben op 28 december de financiële administratie gecontroleerd.

Bonnie doet verslag en vraagt vervolgens om de penningmeester décharge te verlenen.                    En de leden voldoen aan dit verzoek met applaus.

7.      Benoeming één nieuw lid voor financiële controle commissie.

   Jaap van Nes is bereid om ook dit jaar de controle  te verrichten.

8.      De contributie 2023.

Gezien het verslag van de penningmeester is contributieverhoging dit jaar niet nodig.               Het bestuur kiest hiervoor en begroot geen kosten voor het organiseren van toernooien.

9.      Mutaties bestuur: aftredend is Piet Otto.

Piet is herkiesbaar voor de komende 3 jaar. Er zijn geen tegenkandidaten en de leden geven      middels applaus instemming met deze herbenoeming.

10.  Mondelinge verslagen wedstrijdleiders. 

Theo Baltus: geen problemen, het gaat goed.                                                                                       Theo Franse: we hebben op dinsdag een goed jaar gehad met zo’n 28 leden en een mooie opkomst van 95%.                                                                                                                     Tjeerd Adema:  Alles naar wens. Het voorjaar verliep wat minder, maar najaar was goed.   Peter de Laat: Geen problemen.                                                                                                N.B. Het bestuur heeft besloten om voor alle dagdelen 6 tafels te huren. Dit is voordeliger!

11.  Tjeerd Adema: Viertallencompetitie. Er is één team van 5 man actief.                                                 En dat team staat nu bovenaan. Er is 2x een beroep gedaan op reserve Bonnie Ruiter.                        Pim Nieman stopt dit jaar en zijn vervanger wordt Ruud Veerman.

12.  Facebook op de Website

Bob Koot vraagt naar het nut hiervan. Het bestuur vindt het positief voor onze club, want via dit moderne medium kunnen we reclame maken voor bijvoorbeeld een open dag, zoals in september.     Deze open dag in het Trefpunt heeft ons enkele nieuwe leden opgeleverd

13.  Onderhoud biljarts en ballen.

Onze nieuwe vrijwilliger Jan de Jong blijkt helaas soms vergeetachtig te zijn en daarom spreken we af om het onderhoud weer zelf per dagdeel te regelen.

14.  Rondvraag

Jaap van Nes vraagt waarom hij niet wist dat de vergadering om 9 uur begon.

Hij dacht 9:30 uur. Blijkbaar is dit een misverstand. Geen mail gezien of ontvangen?

Hans Ursem meldt dat het speelrooster niet klopt. Piet belooft herstel.

Ruud Veerman pleit ervoor om bij de kampioenswedstrijden geen andere tafels te gebruiken.

Op die manier krijgen de kampioenen alle aandacht die zij verdienen. Dit voorstel krijgt applaus!

Theo Franse pleit voor aanschaf van een kleine handige stille stofzuiger of kruimeldief.

Na afloop van de vergadering bespreekt het bestuur kort dit voorstel en Piet zal eerst aan Claudia vragen of het Trefpunt dat kan/wil aanschaffen. Daarna beslissen we of we evt. zelf willen kopen.

Bob Koot bedankt de inzet van het bestuur, omdat hij uit eigen ervaring weet wat er allemaal komt kijken bij het besturen. De leden ondersteunen zijn dankwoord met applaus.

Kees van Diepen wil graag dat de kist waarin diverse  leden hun keu opbergen, wordt gecontroleerd en opgeruimd. Kees van Diepen en Co Bolten nemen actie.

15.  Sluiting

Om 9:39 uur sluit Piet de vergadering met de mededeling dat er tijdens de kampioenswedstrijden een rondje van de club wordt aangeboden.

 

 

*** Na de vergadering werden op 2 tafels de beslissingswedstrijden om het jaarlijkse Kampioenschap Libre van BCH gespeeld en de publieke tribune was goed gevuld met een aandachtig en stil publiek zoals het hoort! ***                                    

                                                                                                                   

   Uitslag Kampioenswedstrijden:

1.   KAMPIOEN BCH 2022:    Hans Ursem (dinsdag)

2.   Gerard van Schooten (woensdag) 

3.   Rein Kruijer    (maandag)   

4.   Frans de Laat  (donderdag)    

                                                                        Heiloo, 8 januari 2023                 Tim van der Lans